Przedszkole nr 17 w Raciborzu

Procedura wyjść na teren ZSP nr 1 - ogród przedszkolny

 

Procedura wyjść na teren przedszkolny (ogród przedszkolny) w P - 17 w Raciborzu

1. Cele procedury:

1) Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu na przedszkolnym placu zabaw.

2) Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

2. Definicja przedmiotu:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola (w ogrodzie przedszkolnym).

3. Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., nr 6, poz. 69)

2) Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572, z późn. zm.),

4. Zakres procedury:

Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Przedszkola Publicznego Nr 17 w Raciborzu.

5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Nauczycielki

1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi.

2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.

3. Podczas zabaw dzieci nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi osobami.

4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować tylko na dzieciach.

5. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Personel obsługowy (opiekun)

1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

 

Dzieci

1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

2. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.

3. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

4. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

5. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.

 

Rodzice

1. Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrze na miejsce pobytu grupy.

2. Odbiór dziecka z przedszkola - ogrodu przedszkolnego - może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, że nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

Dyrektor

1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

3. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów - wyciąga surowe konsekwencje.

6. Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności

1) Kolejność działań:

a) nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny,

b)przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie,

c)dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach,

d)nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia,

e)nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków,

f)nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci,

g) podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy,

h)obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt między,

i)powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci.

2) Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

a) przygotowanie do wyjścia odbywa się w sali i szatni,

b) ogród przedszkolny jest miejscem realizacji zabawy dzieci.

7. Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających:

Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

8.Tryb wprowadzania zmian:

Zmiany w procedurze wprowadzane są przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).